Souhlas se zasíláním obchodních sdělení

1.1. Zaškrtnutím políčka kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

1.2. Zaškrtnutím políčka uděluje kupující společnosti BIKE puzzle s.r.o., se sídlem Pod Skalkou 1384, 252 10 Mníšek pod Brdy, identifikační číslo: 05646847, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 268249 jakožto správci souhlas k tomu, aby zpracovával jeho osobní údaje ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, v rozsahu: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

1.3. Osobní údaje budou zařazeny do marketingové databáze za účelem průzkumu trhu a zasílání informace o nových produktech, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

1.4. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

1.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

1.6. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

1.7. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, může:

  • 1.7.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
  • 1.7.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

1.8. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

1.9. Kupující bere na vědomí, že poskytnutí údajů je dobrovolné. Kupující má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto údajů, blokování nesprávných údajů, jejich likvidaci, a další práva stanovená zákonem o ochranně osobních údajů. V případě pochybností o dodržování práv se může obrátit na správce, zpracovatele nebo přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

1.10. Souhlas se zpracováním osobních údajů může kupující kdykoliv odvolat, a to písemně [nebo pomocí odkazu uvedeného na konci obchodního sdělení]. Za písemnou formu je považováno též odvolání učiněné prostřednictvím elektronické pošty doručením e-mailu na adresu: info@bikepuzzle.cz.

V Mníšku pod Brdy dne 25.5.2018

                                                                           Kategorie zboží